11b. Original text.

 

udkast

aldrig færdiggjort

NB besluttede ikke at skrive.

26.3.1962

 

Kære Heisenberg.

Jeg har længe tænkt at skrive til dig om en sag, om hvilken jeg stadig bliver spurgt fra så mange forskellige sider. Det drejer sig om dit og Weizsäckers besøg i København i efteråret 1941. Som du ved af vore samtaler i de første år efter krigen, fik vi jo her en helt anden opfattelse af, hvad der hændte under dette besøg, end den som du i Jungk’s bog har givet udtryk for. Når jeg skriver til dig, er det især fordi hele spørgsmålet om atomenergiprojekterne under krigen er gjort til genstand for grundige studier i England, baseret på adgang til regeringsarkiver, derunder også efterretningsvæsenets opbevarede materiale. I denne forbindelse har jeg haft indgående samtaler om min tilknytning til hele projektet, <og> herunder er også spørgsmål vedrørende dit besøg i 1941 blevet fremdraget. Jeg har derfor syntes, at det var rigtigst at prøve at give dig et så nøjagtigt indtryk som muligt af, hvordan vi her opfattede besøget.

Selv om vi var klare over, at der bag besøget lå et ønske om at se, hvordan vi havde det i København i den farefulde stilling under den tyske besættelse og prøve, hvad råd I kunne give os, forstod du vel også, at det bragte os, der kun levede på forhåbningen om et nederlag for den tyske nazisme, i en vanskelig situation at mødes og tale med nogen, der så stærkt som du og Weizsäcker udtrykte jeres sikre overbevisning om en tysk sejr og tillid til, hvad den ville bringe. Naturligvis forstår vi godt, at det måske er svært for jer at holde rede på, hvordan I tænkte og udtalte jer på de forskellige tidspunkter under krigen, hvis forløb jo efterhånden ændredes således, at over-

 

[NEW PAGE]

 

- 2 -

 

bevisningen om tysk sejr gradvis måtte svækkes for til slut at ende med vished om nederlaget.

Det jeg imidlertid særligt tænker på, er den samtale vi havde i mit kontor på Instituttet, og hvor jeg på grund af det emne, du bragte op, nøje indprentede mig hvert ord der faldt. Det måtte  jo gøre et meget stærkt indtryk på mig, at du straks til at begynde med udtalte, at du følte dig sikker på, at krigen, hvis den varede tilstrækkeligt længe, ville blive afgjort ved atomvåben. Jeg havde jo på det tidspunkt intet som helst kendskab til de forberedelser, der var i gang i England og Amerika. Du tilføjede, da jeg måske så tvivlende ud, at jeg måtte forstå, at du i de sidste år næsten udelukkende havde beskæftiget dig med dette spørgsmål og ikke tvivlede på, at det kunne lade sig gøre. Det er mig derfor ganske ubegribeligt, at du skulle mene at have antydet for mig, at de tyske fysikere ville gøre hvad de kunne for at hindre en sådan udnyttelse af atomvidenskaben. Under samtalen, der jo kun blev meget kort, var jeg naturligvis meget tilbageholdende, men tænkte  ikke desto mindre meget over dens indhold, og min forskrækkelse blev jo ikke mindre ved at høre fra de andre på Instituttet, at Weizsäcker havde udtalt, hvor lykkeligt det ville være for videnskabens stilling i Tyskland efter sejren, at du kunne hjælpe så væsentligt dertil.

I dit brev til Jungk kommer du også ind på Jensens besøg i København i 1943 under hans rejser til Norge for at medvirke ved bestræbelserne på at forøge produktionen af tungt vand. Det er rigtigt, at Jensen over for os understregede, at dette arbejde kun tog sigte på energifrembringelse til industrielle formål, men selv om vi var tilbøjelige til at nære tillid til hans oprigtighed, følte vi os på ingen måde sikre på, hvor meget han selv vidste om hele arbejdet i Tyskland.

 

[NEW PAGE]

 

- 3 -

 

Der fremkom jo også i de år fra tysk side ofte bebudelser af nye afgørende våben. Ved møderne med Jensen var jeg ligeledes yderst tilbageholden som følge af den stadig voksende spionering fra det tyske politis side.

Da jeg, for at undgå en umiddelbart forestående arrestation, måtte flygte til Sverige i efteråret 1943 og derfra kom til England, lærte jeg for første gang om det da allerede vidt fremskredne amerikansk–engelske atomprojekt. Spørgsmålet om, hvor langt man var kommet i Tyskland, optog ikke alene fysikerne, men også regeringerne og efterretningstjenesten, og jeg blev inddraget i drøftelserne derom. Jeg fortalte om alle vore oplevelser i København, i hvilken forbindelse også spørgsmålet blev rejst, hvad bemyndigelse der fra den tyske regerings side måtte være givet dig til at berøre et så farligt spørgsmål, med så store politiske konsekvenser, over for nogen i et besat og fjendtligt indstillet land. Drøftelserne fik dog ikke nogen afgørende betydning, hverken i den ene eller anden retning, idet det, på basis af efterretningstjenestens oplysninger, allerede da var ret klart, at der ikke i Tyskland var mulighed for at gennemføre et så stort foretagende førend krigens afslutning.

Jeg har skrevet så udførligt for, så godt jeg kan, at belyse hele sagen over for dig, og håber, at vi ved lejlighed kan tale nærmere sammen derom.