10. Original text.

 

1

 

Kære Heisenberg

Jeg sender hermed et Særtryk af en Rutherford Forelæsning, hvor jeg har forsøgt at fortælle lidt om mine Minder om den Udvikling som Atomkernens Opdagelse startede. Det som Du har set af den lille Artikel jeg skrev til Din 60 Aars Fødselsdag og af mit Foredrag ved Indledningen til Solvay 50 Aarsmødet har jeg i disse Aar beskæftiget mig meget med historisk fysiske Studier som i øvrigt nu er taget op af en amerikansk Komite nedsat af Washington Akademiet og Carnegie Foundation og det er Meningen at Kuhn der bliver Leder af Foretagendet vil i de kommende Aar faa fast Sted i København til Sekretariat og Arkiv.

Ved Beskæftigelsen med saadanne Sager har jeg naturligvis mange Gange følt Vanskeligheden ved at give en rigtig Fremstilling af Udviklingen hvori mange forskellige Mennesker har taget Del og allerstærkest har jeg følt dette i den Udredning af hvad der skete under Krigen i Forbindelse med Atomenergiprojekterne. I den sidste Sag er man meget stærkt interesseret fra forskellig Side og man har endda i flere Landes Regeringer paabegyndt Undersøgelser med Benyttelse af de forhaandenværende Arkiver.

 

[NEW PAGE]

 

2

 

Ligeledes har man i forskellige Lande nedsat Komiteer til Belysning af de Drøftelser og Forberedelser der under Krigen gik forud for Anvendelsen af Atomfysikkens Resultater for militært Øjemed og jeg er fra mange Sider især blevet udspurgt om hvorledes det forholder sig med Arrangementet for og Formaalet med Dit og Weizsäckers Besøg i Kbh. i 1941.

Dette har det været meget svært for mig at svare paa da jeg jo, som Du ved, af vore Samtaler efter Krigen, har en helt anden Opfattelse af hvad der foregik under Besøget end den Du har givet Udtryk for i Dit Bidrag til Jungk’s Bog.

For os i København, der befandt os i en saa vanskelig og farefuld Stilling under den tyske Besættelse var Besøget en Begivenhed, der maatte gøre et ganske overordentligt Indtryk paa os alle og jeg mærkede mig derfor nøje hvert Ord, der faldt under vor Samtale under hvilken jeg stadig truet, som vi var, af det tyske Politis Udspionering, maatte indtage en meget tilbageholdende Stilling. Jeg tænker ikke alene paa den stærke Overbevisning om tysk Sejr som Du og Weizsäcker gav Udtryk for og som ikke svarede til vores

 

[NEW PAGE]

 

3

 

Forhaabninger men mere paa hvordan under Krigens Forløb Jeres Overbevisning maatte blive mindre stærk og til Slut ende med Visheden om Tysklands Nederlag, derfor vil det jo ikke være uforstaaeligt at det maaske er svært for Jer at holde Rede paa, hvordan Udtalelser fra tysk Side fra Aar til Aar ændredes under den skiftende Baggrund. Jeg husker derimod ganske nøje hvad Indtryk det gjorde paa mig, da Du i Begyndelsen af Samtalen uden nogen Forberedelse meddelte mig at Du var sikker paa, at Krigen, om den varede længe nok dertil, vilde blive afgjort med Atomvaaben. Jeg svarede jo slet ikke derpaa men da Du muligvis opfattede dette som Tvivl, fortalte Du hvordan Du i de sidste Aar næsten udelukkende havde beskæftiget Dig med Spørgsmålet og var ganske sikker paa, at det kunde gøres,

 

[NEW PAGE]

 

4

 

men Du lod ikke nogen Antydning falde om Bestræbelser fra tyske Videnskabsmænds Side for at hindre en saadan Udvikling.

Det er rigtigt at Jensen under sine Besøg i Kbh i 1943 paa sine Rejser til Norge for at medvirke ved Forøgelsen af tungt Vands Fremstilling fremkom med Antydninger i saadan Retning, men paa Grund af hans eget Ærinde og de stadig voksende Rygter om nye tyske Vaaben maatte jeg nødvendigvis være meget skeptisk og yderst tilbageholdende i min stedse mere farlige Tilværelse. Det var først, da jeg nogle Maaneder senere for at undgaa umiddelbar forestaaende Arrestation af det tyske Politi, flygtede til Sverige og ankom til England at jeg hørte om, de store Forberedelser man der og i U.S.A,. havde iværksat og hvor vidt man var kommen. Spørgsmaalet om hvor langt man var naaet i Tyskland optog ikke alene Fysikerne, men især Rege-

 

[NEW PAGE]

 

5

 

ringen og den hemmelige Efterretningstjeneste og jeg maatte naturligvis over for dette og nogle Medlemmer af Regeringen berette om alle Oplevelser vi havde haft i København og især om Dit og Weizsäckers og Jensens Besøg der gav Anledning til indgaaende Drøftelser om hvad Slutninger, der kunde drages om Oplysninger, der blev givet under Samtalerne og deres Sammenligning med alle Underretningsvæsnet havde kunnet fremskaffe. Det Punkt, som under disse Drøftelser blev fremdraget og som især alle senere Forespørgsler har drejet sig om var om hvorledes Besøget var arrangeret og hvad Formaal, der laa bag idet man især har undret sig over, hvorledes og med hvilken Bemyndigelse saa farlig en Sag af saa stor politisk Betydning kunde berøres overfor nogen i et besat og fjendtligt indstillet Land.