8. Original text.

 

<Foranlediget af meget indtrængende Spørgsmaal har jeg imidlertid undret mig over fra hvilken> officiel politimæssig Side Tilladelse var givet til at tale til mig om et Spørgsmaal der omgaves med saa stor Hemmelighedsfuldhed og rummede saa store Farer. (1)–(2) Langt senere da Krigen havde taget saa forskelligt et Forløb fra det Du og Weizsäcker denne [gang] udtrykte saa stærk Overbevisning om kom jo Jensen [ved] sommertid[?] igennem København, kort førend min Flugt, og talte til mig [om] Bestræbelser paa at forøge tungt Vands Fremstillingen i Norge og kom i denne Forbindelse med Antydning af at de tyske Fysikere kun tænkte paa almindelig teknisk Energiudvikling. Ogsaa paa dette Tidspunkt var jeg meget <tilbageholdende> i mine Udtalelser, dels paa Baggrund af de stadig stærkere fra tysk side stammende Rygter om nye Vaaben, dels paa Grund af den meget farlige Stilling hvor jeg selv befandt mig som Følge af den stadige <Udspionering> fra Gestapos Side og Følelsen af en snarlig Arres<tation fra> hvilken jeg dog <undslap i sidste Øjeblik. Problemet er derfor for mig>