6. Original text.

 

Samtalerne med tyske Fysikere i Efteråret 1942.

 

Heisenberg og Weizsäcker havde gennem de tyske Myndigheder arrangeret en fysisk Kongres paa det af Besættelsesmagten indrettede tyske Institut i København. I denne Kongres tog kun faa danske og deriblandt ingen af de ledende Fysikere ved Universitetets Institut for teoretisk Fysik [del]. I de Dage aflagde imidlertid Heisenberg og Weizsäcker Besøg paa dette Institut og havde Samtaler saavel med Chr. Møller som med Bohr.

 

Under en Samtale med Bohr meddelte Heisenberg at han beskæftigede sig med Frigørelse af Atomenergi og udtalte som sin Overbevisning at Krigen, dersom den ikke endte med en tysk Sejr, vilde blive afgjort ved saadanne Hjælpemidler. Heisenberg sagde udtrykkelig at han ikke ønskede at gaa ind paa tekn. Detaljer men at Bohr maatte forstaa, at han vidste hvad han talte om, da han i 2 Aar udelukkende havde beskæftiget sig med dette Spørgsmaal.

Bohr afholdt sig fra enhver Bemærkning men forstod at det var en vigtig Oplysning som det maatte være hans Pligt at forsøge at bringe til engelsk Kendskab.

Under Samtaler med Møller søgte Heisenberg og Weizsäcker at forklare hvor urimelig og uforsvarlig den danske Befolknings og specielt de danske Fysikeres Stilling til Tyskland var idet jo en tysk Sejr allerede var sikret og at enhver Modstand mod

 

[NEW PAGE]

 

Samarbejde kun kunne bringe Ulykker over Danmark. I en Samtale med Møller udtalte Weizsäcker endvidere hvor lykkeligt det var at Heisenbergs Arbejde vilde betyde saa meget for Krigen idet dette vilde betyde, at Nazisterne efter den store Sejr der ventedes vilde stille sig mere forstaaende overfor tyske videnskabelige Bestræbelser.