Finn Aaserud:
NIELS BOHRS SYN PÅ ATOMBOMBEN

Niels Bohrs berømte Åbent Brev til De Forenede Nationer ** blev publiceret i 1950. Her argumenterer Bohr for en "åben verden," dvs. en åben udveksling af information mellem nationerne. Bohr anså virkeliggørelsen af sin idé som uopsættelig efter at være flygtet fra det tysk-okkuperede Danmark til England i efteråret 1943, hvor han blev klar over, at atombomben efter al sandsynlighed ville blive udviklet i U.S.A inden verdenskrigens afslutning. Fra det øjeblik var Bohr overbevist om, at en hemmeligholdelse af projektets eksistens ville føre til en yderst ustabil international situation efter krigen. Ikke alene ville hemmeligholdelsen være ødelæggende for Sovietunionens tillid til de øvrige allierede under krigen, specielt U.S.A og England; den kunne føre til et atomvåbenkapløb, en trussel for hele menneskeheden. På dette grundlag søgte Bohr at overbevise statsmændene om nødvendigheden af fuld åbenhed. Han arbejdede ihærdigt for at fremme idéen indtil sin død i 1962. Foredraget belyser baggrunden for Bohrs indsats, hvordan han søgte at nå sit mål, og hvordan hans synspunkt blev modtaget.


** Niels Bohrs åbne brev foreligger både i en dansk og en engelsk version. Den engelske version kan læses her, og den danske version som en .pdf fil her.